1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

4 tūkst. institūcijas un 245 tūkst. komersanti un privāto tiesību juridiskās personas, kurām ir saistoši pienākumi arhivēt un glabāt personas dokumentus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir samazināt personas darba gaitu apliecinošo dokumentu glabāšanas termiņus no 75 uz 45 gadiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 7.februāra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem””;

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 4.februārim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Gatis.Karlsons@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks Gatis Karlsons (tālr. 29550511; e-pasts: Gatis.Karlsons@arhivi.gov.lv).