Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Sabiedrības integrācijas fonda nolikums” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Sabiedrības integrācijas fonda nolikums.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz Fonda padomes un sekretariāta darbību un Fonda pārvaldību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts ir sagatavots, lai, pamatojoties uz Sabiedrības integrācijas fonda likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto deleģējumu Ministru kabinetam, apstiprinātu Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 23.janvāra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Sabiedrības integrācijas fonda nolikums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 4.februārim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Anita.Kleinberga@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zane Vāgnere (tālr. 67330201, e-pasts: Zane.Vagnere@km.gov.lv).