Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma; Kultūras mantojuma saglabāšana, Kultūras pieminekļu aizsardzība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta tiešā sabiedrības mērķgrupa ir valsts aizsargājamie sakrālā mantojuma objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt nozīmīgākā sakrālā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kas izriet no Latvijas konstitūcijas un starptautiskajām saistībām un radīt stabilu sakrālā mantojuma valsts finansiālā atbalsta sistēmu.

Likumprojekta izstrāde paredzēta Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojuma Nr.275 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 71.1.punktā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2017.gada 23.marta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums”

Likumprojekta „Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Likumprojekta izstrādē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija konsultējusies ar Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu, Latvijas Romas Katoļu Baznīcu, Latvijas Pareizticīgo baznīcu, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcu un Latvijas Baptistu Draudžu Savienību.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2017.gada 4.aprīlim, nosūtot to uz e-pasta adresi: vkpai@mantojums.lv vai Juris.Dambis@mantojums.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis (tālr. 67213113Juris.Dambis@mantojums.lv).