Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz personām, kuras ierosina pieminekļa, piemiņas zīmes uzstādīšanu, piemiņas vietas izveidošanu vai piemiņas plāksnes uzstādīšanu, to nekustamo īpašumu īpašniekiem, uz kuriem attiecināms Projekta regulējums, pašvaldībām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir izpildīt likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14.panta vienpadsmitajā daļā un 18.3 pantā Ministru kabinetam doto deleģējumu noteikt kārtību, kādā tiek uzstādīti vēsturiskiem notikumiem un personām veltīti pieminekļi un piemiņas zīmes, kā arī izveidotas piemiņas vietas, kā arī informatīvo plākšņu izvietošanu pie objektiem, kuri neatbilst valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusam, bet kuri sabiedriski nozīmīgās vietās ir izvietoti kā pieminekļi vai piemiņas vietas, un kārtību, kādā tiek izveidota konsultatīvā padome vēsturiskiem notikumiem un personām veltītu pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanai, piemiņas vietu izveidei un konsultatīvās padomes uzdevumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 6.februāra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 5.februārim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Lelde.Puisane@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis (tālr. 67213113, e-pasts: Juris.Dambis@mantojums.lv).