Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Autortiesību likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Autortiesību likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz:

  1. autortiesību un blakustiesību subjektiem;
  2. kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;
  3. personām, kuras pārkāpj autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības;
  4. autortiesību un blakustiesību objektu izmantotājiem;
  5. tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izgatavotājiem un komersantiem, kas ieved Latvijā tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt autortiesību un blakustiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzību un to tiesības saņemt informāciju par savu darbu un blakustiesību objektu izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas autortiesību un blakustiesību jomā. Likumprojekts paredz administratīvos pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī kompetenci sodu piemērošanā. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu 2020.gada 1.janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 8.augusta sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Autortiesību likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Autortiesību likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 5.augustam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Linda.Zommere@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja (tālr. 67330211; e-pasts: Linda.Zommere@km.gov.lv)