Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, to atbildīgajām amatpersonām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā. Likumprojekts paredz administratīvos pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī kompetenci sodu piemērošanā. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu 2020.gada 1.janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 8.augusta sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 5.augustam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Aiga.Grisane@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāja (tālr. 67330337; e-pasts: Aiga.Grisane@km.gov.lv)