Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Masu informācijas (plašsaziņas līdzekļu) politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem, nozares asociācijām un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.novembra Direktīvas (ES) 2018/1808, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (turpmāk – Direktīva (ES) 2018/1808) prasības nacionālajā likumdošanā. Direktīva (ES) 2018/1808 paredz, ka attiecīgajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, jāstājas spēkā līdz 2020.gada 19.septembrim.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 28.novembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 6.decembrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Paula.Feldmane@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakauls (tālr. 67330276, e-pasts: Andris.Mellakauls@km.gov.lv) un Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas referente Paula Feldmane (tālr. 67330324Paula.Feldmane@km.gov.lv).