Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Autortiesību likumā" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Autortiesību likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta mērķa grupas ir:

  1. personas, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām;
  2. personas ar funkcionēšanas ierobežojumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura);
  3. institūcijas, kuru darbības mērķis nav peļņas gūšana un kuru ir pilnvarojusi vai atzinusi kāda Eiropas Savienības dalībvalsts, lai nodrošinātu izglītību vai piekļuvi informācijai personām ar redzes vai lasītspējas traucējumiem (piemēram, nevalstiskas organizācijas, skolas, bibliotēkas);
  4. autortiesību un blakustiesību īpašnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir:

  1. pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. septembra direktīvu 2017/1564/ES par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (turpmāk – Marrākešas direktīva);
  2. precizēt Autortiesību likumā pārņemto Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (turpmāk – Informācijas sabiedrības direktīva) 5. panta 3. punkta b. apakšpunktā paredzēto vispārīgo izvēles izņēmumu;
  3. precizēt Autortiesību likuma terminoloģiju.

Likumprojekts paredz veikt atbilstošus grozījumus Autortiesību likumā, precizējot Autortiesību likuma 19., 22., 54. pantu, papildinot likuma 1. pantu ar termina "kopija pieejamā formātā" skaidrojumu, kā arī papildinot likumu ar jaunu 22.1 pantu "Noteiktu darbu izmantošana personu ar redzes vai lasītspējas traucējumiem vajadzībām".

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru 2018. gada 16. augusta sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā";

Likumprojekta "Grozījumi Autortiesību likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018. gada 10. augustam, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@km.gov.lv un Linda.Zommere@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja Linda Zommere (tālr. 67330211, e-pasts: Linda.Zommere@km.gov.lv).