Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Obligāto eksemplāru likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Obligāto eksemplāru likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz:

  1. obligāto eksemplāru piegādātājiem un tiražētājiem, ja izdevējs ir rakstveidā vienojies ar tiražētāju par obligāto eksemplāru piegādi Bibliotēkai saskaņā ar Likumu;
  2. Bibliotēku un citām bibliotēkām, kuras saskaņā ar Likumu saņem obligātos eksemplārus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt obligāto eksemplāru piegādātāju Obligāto eksemplāru likumā uzlikto pienākumu izpildi, kā arī atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas obligāto eksemplāru piegādāšanas jomā. Likumprojekts paredz administratīvos pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī kompetenci sodu piemērošanā. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu 2020.gada 1.janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 8.augusta sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Obligāto eksemplāru likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Obligāto eksemplāru likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 5.augustam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Uldis.Zarins@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos (tālr. 67330255; e-pasts: Uldis.Zarins@km.gov.lv)