Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz Latvijas Dabas muzeju. Projekts netieši attiecas uz visus sabiedrību – Latvijas Dabas muzeja sniegto pakalpojumu saņēmējiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Muzeju likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas priekšlikuma lemj par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu, lai Latvijas Dabas muzejam ar 2020.gada 1.augustu piešķirtu nacionālā muzeja statusu un noteiktu, ka ar 2020.gada 1.augustu Latvijas Dabas muzeja nosaukums ir „Latvijas Nacionālais dabas muzejs”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 11.jūnija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam”

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 9.jūnijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Daina.Ratniece@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja vietniece Daina Ratniece (tālr. 67330304, e-pasts: Daina.Ratniece@km.gov.lv).