Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Muzeju likumā” izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Muzeju likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts sadaļā par valsts muzeju juridiskās formas maiņu var tieši attiekties uz 14 valsts dibinātiem un uzturētiem muzejiem (no tiem – Kultūras ministrijas padotībā ir 8 muzeji, 6 valsts muzeji atrodas to ministriju administratīvajā pakļautībā, kuru darbības politikas mērķi ir saistīti ar muzeja profilu un misiju). Pārējie Muzeju likuma grozījumi attieksies uz visiem akreditētajiem muzejiem. Likumprojekts netieši attiecas uz visu sabiedrību – muzeju sniegto pakalpojumu saņēmējiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir uzlabot valsts muzeju pārvaldību un precizēt muzeju nozares normatīvo regulējumu. Likumprojekts paredz jaunu valsts muzeja juridisko statusu – atvasināta publiska persona, vienlaikus saglabājot šobrīd spēkā esošo regulējumu attiecībā uz muzeju darbību iestāžu statusā. Likumprojekts precizē un papildina Muzeju likumu ar jaunām normām attiecībā uz muzeju tiesībām papildināt krājumu ar dāvinājumiem, attiecībā uz muzeju akreditācijas procesu, nelikumīgi pārvietotām un iegūtiem kultūras priekšmetiem, Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu atsavināšanu un izņemšanu, kā arī atsevišķu terminu un jēdzienu lietojumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 28.novembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Muzeju likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Muzeju likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 11.decembrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Daina.Ratniece@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Daina Ratniece (tālr. 67330304, e-pasts: Daina.Ratniece@km.gov.lv).