Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts var tieši attiekties uz 14 valsts dibinātiem un uzturētiem muzejiem (no tiem – Kultūras ministrijas padotībā ir 8 muzeji, 6 valsts muzeji atrodas to ministriju administratīvajā pakļautībā, kuru darbības politikas mērķi ir saistīti ar muzeja profilu un misiju).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir piemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktos atvieglojumus arī valsts muzejam – publiskai atvasinātai personai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 28.novembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”

Likumprojekta „Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 11.decembrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Daina.Ratniece@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Daina Ratniece (tālr. 67330304, e-pasts: Daina.Ratniece@km.gov.lv).