Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

„Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz izglītības iestāžu, kurās tiek īstenotas akreditētās vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmās, kas tiek īstenotas klātienē, tai skaitā speciālās izglītības programmas, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, dibinātājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, lai noteiktu finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu dibinātājiem. No valsts budžeta finansētās programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt iespēju izglītojamiem no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 19.jūnijam un no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm, lai sekmētu patriotisma un valstiskā piederības izjūtu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 5.decembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim” 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim” 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 12.decembrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Linda.Pastare@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare (tālr. 67330339; e-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv).