Informācijas centrs iebraucējiem (ICI)

  1. Sniedz informāciju un konsultācijas trešo valstu pilsoņiem Rīgā un reģionos;

  2. Izglīto dažādu jomu speciālistus starpkultūru jautājumos;

  3. Koordinē un reģistrē sabiedrības (nevalstisko organizāciju) un brīvprātīgo iniciatīvas un atbalstu starptautiskās aizsardzības personām un citiem trešo valstu pilsoņiem;

  4. Nodrošina tulku pakalpojumus.

ICI mērķa grupa – trešo valstu pilsoņi, tai skaitā patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, kā arī vietējie speciālisti, kas ikdienā sadarbojas ar trešo valstu pilsoņiem dažādu jautājumu risināšanā. ICI sniedz  tulkošanas pakalpojumus arābu, puštu, dari, farsi, turku, kurdu, urdu, tigriņa, hindi, ķīniešu, franču valodās. Centra filiāles atrodas Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs un Jelgavā. Projekta ietvaros tiek organizēti semināri dažādās Latvijas pašvaldībās, kuru ietvaros patvēruma meklētāji tiek iepazīstināti ar pašvaldībām un to piedāvātajām iespējām. Darbojas imigrantu integrācijai radīta interneta vietne – www.integration.lv. Ieplānotas informatīvās dienas, kurās sabiedrība tiks informēta par ICI sniegtajiem pakalpojumiem. ICI ietvaros izveidota nevalstisko organizāciju dialoga platforma.

ICI projektu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”".

Latviešu valodas kursi

Kultūras ministrija nodrošina iespēju trešo valstu pilsoņiem apgūt latviešu valodu, apmeklējot valodas kursus. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros latviešu valodas kursus trešo valstu pilsoņiem nodrošina biedrība „Izglītības attīstības centrs”, biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" un Daugavpils Universitāte. Kursos iespējams mācīties ar dažādiem latviešu valodas priekšzināšanu līmeņiem. Mācību dalībniekiem bez maksas iespējams kārtot eksāmenu konkrēta latviešu valodas zināšanu līmeņa iegūšanai Valsts izglītības satura centrā. Viena kursa garums - 120 akadēmiskās stundas.