Kopš 2011.gada ik vasaru notiek konference "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai". Tas ir notikums, kurā sanāk kopā ārvalstīs dzīvojošie latvieši, eksperti, Latvijas iestāžu un sabiedrības pārstāvji, lai uzklausītu viens otru, dalītos padarītajā un iezīmētu problēmas, atrastu sadarbības partnerus pasākumu un projektu īstenošanā.

Kultūras ministrija nodrošina atbalstu latviešu vairākpaaudžu ģimenēm domātu saietu (3x3 un 2x2) attīstīšanai,  kuru mērķis ir stiprināt latvisko identitāti, veicināt jauniešu piederību Latvijai un latvisko tradīciju apguvi. Atbalsts ir paredzēts:

  • diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu saietu organizēšanai Latvijā, Eiropas un citās valstīs ar lielu latviešu diasporu;
  • diasporas latviešu jauniešu nometņu organizēšanai;
  • lektoru piesaistei no Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu saietos un diasporas latviešu jauniešu nometnēs ārpus Latvijas.

Kultūras ministrija katru gadu sniedz atbalstu diasporas latviešu organizācijām Dziesmu un deju svētku pasākumu sarīkošanai latviešu mītnes zemēs, nodrošinot Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās programmu izveidi un īstenošanu un veicinot Dziesmu un deju svētku repertuāra apguvi, tai skaitā latviešu diasporas koru un deju kopu un Latvijas kolektīvu tiešu sadarbību.

Kultūras ministrija katru gadu atbalsta pasākumus Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pieejamībai latviešu diasporas centros ārvalstīs un informācijas pieejamību latviešiem ārvalstīs par latviešu diasporas centros organizētajiem Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumiem, kā arī sekmē latviešu diasporas mākslinieku vizuālās mākslas darbu saglabāšanu un pieejamību Latvijā, nodrošinot pastāvīgu latviešu diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju pieejamību.