Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Projekta mērķis ir nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Kultūras ministrijas pārziņā esošo 5.5.1. un 5.6.1. specifisko atbalsta mērķu ieviešanu un uzraudzību 2014.-2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas periodā Kultūras ministrijā kā atbildīgajā iestādē, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu izlietojumu un apguvi kultūras nozarē.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5. ieguldījumu prioritātes „Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīs nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” un 5.6. ieguldījumu prioritātes „Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, revitalizētu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „“Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošana un uzraudzība.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 414 714,00 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 352 506,90 euro un nacionālais publiskais finansējums – 62 207,10 euro.

Projekta īstenošanas laiks – 20.12.2018.-31.12.2022.