Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) ir biedrības un nodibinājumi, kā arī reliģiskas organizācijas, kuru mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, ja tām ir piešķirts SLO statuss un ja tās izlieto savus ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu.

Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā ir gan valsts, gan NVO pārstāvji. Tā lemj par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību SLO darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību SLO likumā noteiktajam.

Sabiedriskā labuma komisija 2016.gadā ir pieņēmusi 305 lēmumus:

Piešķirt SLO statusu

243

Atteikt piešķirt SLO statusu

42

Atņemt SLO statusu

15

Piešķirt papildus jomā

4

Atcelt lēmumu

1

Uz 2016.gada 1.janvāri 2 456 NVO bija spēkā SLO statuss, tika likvidētas 13 sabiedriskā labuma organizācijas