Darba grupa izskata Padomes prezidentvalstu piedāvātos secinājumu projektus, Eiropas Komisijas leģislatīvos priekšlikumus (direktīvas un regulas) un citus ar audiovizuālo jomu saistītus instrumentus. Piemēram, Portugāles prezidentūras laikā (2021.gada janvāris-jūnijs) tā izskata Padomes secinājumu projektu par Komisijas paziņojumu “Eiropas mediji digitālajā desmitgadē: Rīcības plāns atlabšanas un pārmaiņu atbalstam”.

CDMSI pārrauga Eiropas Padomes darbu plašsaziņas līdzekļu, informācijas sabiedrības un datu aizsardzības jomā un dod padomus EP Ministru komitejai par visiem CDMSI kompetences jautājumiem, īpaši pievēršoties cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai, ņemot vērā institūciju rīcības saskaņošanas iespējas un citu starptautisko organizāciju aktivitātes. Mūsdienās īpaša uzmanība tiek veltīta žurnālistikas un žurnālistu aizsardzībai, kā arī interneta pārvaldības jautājumiem. CDMSI uzdots atvieglot sadarbību starp Eiropas Padomes dalībvalstīm un palīdzēt tām kopējās politikas izstrādē.