Darba grupa izskata Padomes prezidentvalstu piedāvātos secinājumu projektus, Eiropas Komisijas leģislatīvos priekšlikumus (direktīvas un regulas) un citus ar audiovizuālo jomu saistītus instrumentus. Piemēram, Portugāles prezidentūras laikā (2021.gada janvāris-jūnijs) tā izskatīja Padomes secinājumu projektu par Komisijas paziņojumu “Eiropas mediji digitālajā desmitgadē: Rīcības plāns atlabšanas un pārmaiņu atbalstam”.

2020.gada 18.jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma lēmumu par Īpašās komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, izveidi. Īpašās komitejas darba rezultātiem būtu “jānodrošina kopēja, holistiska ilgtermiņa pieeja pierādījumu izskatīšanai par tādu ārvalstu iejaukšanos ES un tās dalībvalstu demokrātisko iestāžu darbā un procesos, kas tiek īstenota ne tikai pirms visām lielajām valsts un Eiropas vēlēšanām, bet arī pastāvīgi visā ES, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp dezinformācijas kampaņas tradicionālajos un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, lai veidotu sabiedrības viedokli, kiberuzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai, tiešu un netiešu finansiālu atbalstu, kā arī ekonomisku spiedienu uz politiskajiem aktoriem un pilsoniskās sabiedrības graušanu.”