Kultūras ministrija ir pārstāvēta ES Nacionālo integrācijas kontaktpunktu tīklā, kura mērķis ir vecināt informācijas un labās prakses apmaiņu trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumos starp ES dalībvalstīm un sekmēt trešo valstu pilsoņu integrāciju uzņemošās sabiedrībās. Tīkla galvenās darbības jomas ir mērķa grupas nodarbinātība, izglītība, valodas apmācības, veselības aprūpe, mājoklis, kultūra un pilsoniskā līdzdalība.

Imigrantu integrācija ES līmenī

Lisabonas līgums (stājies spēkā 2009. gada 1. decembrī). Līgums paredz vienotas Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi un nodrošināšanu. Tas nosaka, ka Eiropas Savienība īsteno kopēju imigrācijas politiku, kuras mērķis ir visos posmos nodrošināt efektīvu migrācijas plūsmas vadību, taisnīgu attieksmi pret trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, un novērst nelikumīgu ieceļošanu un cilvēku tirdzniecību, kā arī paredzēt pastiprinātus pasākumus to apkarošanai (Līgums par Eiropas Savienības darbību, 79. panta 1.daļa).

Saskaņā ar Lisabonas līgumu integrācijas politika ir dalībvalstu kompetences jautājums.

Koordinācijas un atbalsta mehānismi ES līmenī:

  • Nacionālo integrācijas kontaktpunktu tīkls
  • Integrācijas rokasgrāmatas
  • Eiropas Integrācijas Forums
  • Ministru līmeņu konferences (2004. gadā Groningenā, 2007. gadā Potsdamā, 2008. gadā Višī, 2010. gadā Saragosā)
  • Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
  • Eiropas integrācijas moduļi