Oficiālās statistikas programmā izmantotā terminoloģija

Muzejs – pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu, un kuras darbība, īstenojot muzeja funkcijas, nav vērsta uz peļņas gūšanu.

Valsts muzejs — Ministru kabineta izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno Muzeju likumā noteiktās funkcijas.

Pašvaldības muzejs — pašvaldības izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno Muzeju likumā noteiktās funkcijas.

Autonoms muzejs – a) atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno Muzeju likumā noteiktās funkcijas; b) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, ja tās īpašumā (valdījumā) ir muzeja krājums un tā īsteno Muzeju likumā noteiktās funkcijas.

Privāts muzejs — biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība (nodibinājums) vai komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība (līgumsabiedrība, komersants), kā arī tās struktūrvienība, kas ir muzeja krājuma īpašnieks (valdītājs) un īsteno Muzeju likumā noteiktās funkcijas.

Klātienes apmeklējums – ieiešana muzeja telpās, lai aplūkotu tā ekspozīcijas, izstādes, piedalītos programmās vai izmantotu citus sabiedrībai paredzētus pakalpojumus.

Ekspozīcija, izstāde - kuratora veidots muzeja priekšmetu vai cita kultūras mantojuma priekšmetu demonstrējums ar skaidru ideju un vēstījumu.

Ekspozīcija – ilgtermiņa izstāde, kurā, ilgstoši eksponēti priekšmeti, kas atrodas muzeja ilgtermiņa pārvaldībā.

Izstāde – laika ziņā ierobežota ekspozīcija.

Programma – iepriekš sagatavota, pastāvīga un atkārtoti pieejama aktivitāte, kas saistīta ar muzeja misiju.

Pasākums – iepriekš sagatavota atsevišķa aktivitāte, kas saistīta ar muzeja misiju.

Zinātniskās publikācijas – muzeja personāla veikto pētījumu publikācijas par profesionāliem un akadēmiskiem tematiem. Ietver publikācijas visos formātos un publiskas uzstāšanās konferencēs.

Krājums – iegūtu priekšmetu kopums, kas atrodas muzeja pārvaldībā.

Priekšmets – vienība, kas ir daļa no muzeja krājuma.

Iegūšana – process, kurā likumīgi tiek iegūts priekšmets muzeja krājuma papildināšanai, to nopērkot, saņemot kā dāvinājumu, novēlējumu, pārņemot no iepriekšējā īpašnieka, iegūstot izrakumos vai ekspedīcijā.

Jaunieguvumi – krājumā iekļauto priekšmetu kopskaits pārskata periodā.

Jaunieguvumu reģistrs – detalizēts saraksts vai ieraksti par priekšmetiem, kas ir oficiāli pievienoti muzeja krājumam noteiktā laika posmā.

Muzeja darbinieks – persona, kas strādā muzejā, saņemot par to atalgojumu.

Muzeju apmeklējumu skaits (tūkst.)

Dati par 2022. gada periodu atjaunināti 2023. gada 17. jūlijā.

Oficiālās statistikas programmas dati iegūti un apkopoti, pamatojoties uz Latvijas Digitālajā kultūras kartē (kā publiskā daļa ir Latvijas Kultūras datu portāls) iesniegtajām Latvijas akreditēto muzeju gada atskaitēm. Kultūras nozaru statistikas dati Kultūras ministrijas mājaslapā tiek atainoti 3-5 gadu griezumā, dati par iepriekšējo pārskata periodu tiek publicēti 1. jūlijā.