Ministrijas jaunumi Covid-19 Mediju politika
Vakcinēšanas ilustrācijas. Foto: Valsts kanceleja.
Vakcinēšanas ilustrācijas. Foto: Valsts kanceleja.

Ministru kabinets 20. aprīļa sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) iesniegto priekšlikumu par 5. prioritāri vakcinējamo grupā iekļaujamiem kritiski svarīgiem mediju un kultūras jomu darbiniekiem. Tas paredz 1 177 mediju nozarei kritiski svarīgo darbinieku un indikatīvi 423 kritiski svarīgo kultūras darbinieku vakcināciju. Tā kā pastāv iespēja, ka uz vakcinācijas brīdi 5. prioritāri vakcinējamo personu grupā mediju nozarē atsevišķas iekļautās personas vakcīnu jau būs saņēmušas, par tik vakcīnām tiks palielināts prioritāri vakcinējamo kultūras jomas kritiski svarīgo darbinieku skaits.

Sabiedrības informētība ir atslēgas elements krīzes situāciju pārvarēšanā, tostarp Covid-19 pandēmijas uzveikšanā. Ziņu dienestu darba un informatīvi analītiskā satura nodrošināšanas nepārtrauktība sabiedrības informēšanā ir izšķiroša. Vienlaikus tieši ziņu dienestu darbinieki un analītiskā satura veidotāji ir pakļauti augstākam inficēšanās riskam, jo, veicot savus darba pienākumus, saskaras ar lielu skaitu citu cilvēku (piemēram, žurnālisti u.c. satura veidošanā iesaistītie), kā arī nevar ievērot distancēšanos un ilgstoši atrodas ciešā kontaktā ar citiem cilvēkiem (piemēram, raidījumu vadītāji, raidījumu ierakstu studiju tehniskie darbinieki).

5. prioritāri vakcinējamo grupas ietvaros pret inficēšanos ar Covid-19 nepieciešams vakcinēt 1 177 mediju sektorā strādājošos (žurnālisti, redaktori, operatori, diktori, producenti, režisori, informācijas tehnoloģiju speciālisti, inženierkomunikāciju un ugunsdrošības speciālisti, reklāmas un mārketinga speciālisti, šoferi, fotogrāfi, programmu plānotāji, tehniskā atbalsta speciālisti u.c.):

 • 444 ziņu dienestu darbiniekus,
 • 148 ziņu un informatīvo raidījumu vadītājus,
 • 310 kritiski svarīgos tehniskos darbiniekus,
 • 275 medija darbības nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešamos darbiniekus, kas ir kritiski nozīmīgi medija darbības nodrošināšanai un, veicot savus darba pienākumus, nevar ievērot drošības pasākumus tādējādi radot paaugstinātus inficēšanās riskus kolēģiem un intervējamiem.

Lai pildītu uzņemtajās saistībās noteiktos darba uzdevumus ārvalstīs, uz konkrēto valsti jādodas, neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas tajā. Kultūras profesionāļi ir pakļauti ceļošanai ar starptautisko, t.sk. sabiedrisko transportu ārvalstīs, uzturēšanos publiskās vietās ārvalstīs un kontaktiem ar ārvalstu pārstāvjiem darbu pienākumu veikšanai. Tāpat kultūras darbinieku inficēšanās rada draudus Latvijas pārstāvju starptautisko saistību izpildei, starptautiskās darbības nepārtrauktībai un Latvijas pārstāvniecībai un klātbūtnei būtiskos starptautiskos pasākumos un procesos, kuriem ir izšķiroša loma gan Latvijas kultūras eksporta attīstībā, starptautiskās partnerības uzticamībā un pozitīva Latvijas tēla veidošanā un stiprināšanā.

Tādēļ KM noteikusi, ka kritiski svarīgie kultūras darbinieki ir publiskā un privātā sektora kultūras organizācijas un radošās personas, kurām ir:

 • noslēgti un š.g. laika periodā no maija līdz 2021. gada beigām spēkā esoši līgumi ar ārvalstu partneriem par klātienes darba pienākumu veikšanu ārvalstīs (Latvijas pārstāvniecība starptautiskās biennālēs, grāmatu tirgos, starptautiskos pasākumos (festivāli, izstādes, viesizrādes, koncerti u.c.) un nozares profesionāļu dalība ar starptautisko sadarbību saistītos projektos un sadarbības platformās)

vai

 • līgumos nostiprinātas saistības par dalību starptautiskos klātienes pasākumos

5.prioritāri vakcinējamās grupas mediju un kultūras darbinieku sarakstu sastādīšana tiks veidota atšķirīgi. Mediju jomā izveidotos sarakstus katrs medijs pats iesniegs Nacionālajā veselības dienestā (NVD), par iesniegtajos sarakstos ietverto prioritāri vakcinējamo personu skaitu informējot KM.

Savukārt prioritāri vakcinējamo kultūras jomas pārstāvju sarakstu veidos KM Vakcinācijas darba grupa:

 • KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv izsludinot kultūras jomas pārstāvju pieteikšanos, kurā:
  • Juridiskās personas sastāda un iesniedz KM darbinieku sarakstu, norādot personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, amatu vai profesiju, darba vietu un saņemot šo darbinieku piekrišanu iekļaušanai sarakstā, un pievieno informāciju par organizācijas spēkā esošo līgumsaistību atbilstību noteiktajiem kritērijiem un to izpildes termiņu (pamatojošā dokumentācija), un pasākuma organizatora izdotu apliecinājumu, ka pasākums ārvalstīs notiks klātienē.
  • Radošās personas un pašnodarbinātie iesniedz KM savu pieteikumu, norādot personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, amatu vai profesiju, darba vietu, piekrišanu iekļaušanai sarakstā, un pievieno spēkā esoša līguma kopiju, kas apliecina atbilstības kritēriju izpildi, un pasākuma organizatora izdotu apliecinājumu, ka pasākums ārvalstīs notiks klātienē.
 • Pieteikumi tiks izvērtēti iesūtīšanas secībā, un to pieņemšana pārtraukta, kolīdz sasniegs pieejamo vakcīnu limitu;
 • Izveidoto sarakstu KM iesniegs NVD.
Vakcinēšanas ilustrācijas. Foto: Valsts kanceleja.

Kritērijus un kārtību mediju un kultūras darbinieku ietveršanai 5. prioritāri vakcinējamo grupā izstrādājusi KM īpaši izveidota Vakcinācijas darba grupa ciešās konsultācijās ar Mediju politikas konsultatīvo padomi, mediju nozares nevalstiskajām organizācijām (Latvijas Raidorganizāciju asociāciju, Latvijas Preses izdevēju asociāciju, Latvijas Reģionālo mediju asociāciju un Latvijas Žurnālistu asociāciju) un sabiedriskajiem medijiem.

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv