Patvēruma meklētāji

Patvēruma meklētājs ir persona, kas ir pametusi savu mītnes zemi, baidoties no vajāšanas vai kara draudu dēļ un ierodas kādā valstī, lai lūgtu patvērumu. Par patvēruma meklētāju Latvijas Republikā uzskatāma persona, kura iesniegusi iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Ja statuss netiek piešķirts, patvēruma lūdzējam ir jāpamet valsts.

Bēgļa statusu var piešķirt, ja persona pamatoti baidās no vajāšanas savas pilsonības valstī vai iepriekšējās mītnes zemē rases, reliģijas, tautības, sociālās piederības vai politiskās pārliecības dēļ.

Alternatīvo statusu piešķir personai, ja ir pamats uzskatīt, ka šai personai tās pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks) draud nāves sods vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās pret to vai tās pazemojoša sodīšana, vai arī ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ šai personai nepieciešama aizsardzība un tā nevar atgriezties savas pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks).

Patvēruma statistika Latvijas Republikā


Kultūras ministrija līdzdarbojas 2015.gada 2.decembrī Ministru Kabinetā apstiprinātā "Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" īstenošanā.

Kultūras ministrija ir atbildīga par:

1. Sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu programmas par Latviju patvēruma meklētājiem nodrošināšanu;

2. Tulku pakalpojumu nodrošināšanu saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem;

3. Pasākumu pilsoniskās sabiedrības iesaistei nodrošināšanu.


Saskaņā ar starpvaldību vienošanos Latvija 2015.gadā apņēmās divu gadu laikā uz Latviju pārvietot 531 patvēruma meklētāju. Pēc nogādāšanas Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lemj par patvēruma - bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Tāpat Latvijā regulāri saviem spēkiem nokļūst ārvalstnieki, no kuriem daļa pēc aizturēšanas lūdz patvēruma statusu Latvijā.

Kontaktpersona

Kristīne Lipiņa, Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente. Tālrunis: 67330317; e-pasts: Kristine.Lipina@km.gov.lv