Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes tiešais mērķis: veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk – mērķa grupa), iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 496 214,52 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2021.gada 23.augustam vienā no šādiem veidiem:

  1. klātienē darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  2. nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  3. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2021.gada 23.augusta plkst. 16.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais online seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2021.gada 30.jūlijā plkst.10.00. Seminārs notiks, izmantojot Microsoft Teams programmatūru. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2021.gada 28.jūlijam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Agnese.Rubene@km.gov.lv.

Semināra darba kārtība

Prezentācija "Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana"

Prezentācija "Projektu konkursa nosacījumi"

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. 2020.gada plānošanas perioda izmaksu nosacījumi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

PIELIKUMI:

Konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa un apliecinājumi

Projekta budžeta veidlapa

Kursa programma

Projekta iesnieguma apliecinājums

Vērtēšanas kritēriji

Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi

Izmaksu attiecināmības nosacījumi


Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus”  (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanu veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (3.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes tiešais mērķis: uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību, lai nodrošinātu mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā un latviešu valodas lietošanu ikdienas saziņā.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 483 720,40 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Atklāta konkursa ietvaros projekta iesniedzēja pamatdarbība ir mediju joma.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2021.gada 7.jūnija plkst.16:00 vienā no šādiem veidiem:

  • klātienē darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv  līdz 2021.gada 7.jūnija plkst. 16.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2021.gada 17.maijā plkst.10.00 attālināti, izmantojot Microsoft Teams platformu. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2021.gada 12.maijam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Agnese.Rubene@km.gov.lv.

PIELIKUMI: