Pakalpojumi

Bibliotēku akreditācija

Bibliotēku akreditācija un akreditācijas kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr. 709 „"Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome apstiprina Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas sastāvu. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi. Kultūras ministrs, ievērojot Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu par attiecīgās bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem, pieņem lēmumu par bibliotēkas akreditāciju.

Bibliotēku akreditācijas atzinumi ir pieejami Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv

Bibliotēka akreditācijas dokumentus

  • iesniegumu bibliotēkas akreditācijai
  • ziņas par bibliotēku
  • bibliotēkas nolikuma (reglamenta) kopiju
  • bibliotēkas lietošanas noteikumu kopiju

iesniedz no bibliotēkas e-adreses uz Kultūras ministrijas oficiālo e-adresi pasts@km.gov.lv ar norādi: …(nosaukums) bibliotēkas akreditācijas dokumenti

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas sastāvs 
Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikums 
Iesniegums bibliotēkas akreditācijai 
Bibliotēku akreditācijas grafiks 2020.gadam

Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums bibliotēkas akreditācijai
Ziņas par bibliotēku (iesniedz reģionu galvenās bibliotēkas)
Ziņas par bibliotēku (iesniedz augstskolu, zinātniskās un speciālās bibliotēkas)
Ziņas par bibliotēku (iesniedz pašvaldību vietējās nozīmes bibliotēkas)

Kontaktinformācija

Vanda Bērziņa, Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisijas sekretāre, KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente. Tālr. 67330222

Bibliotēku reģistrācija

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 8. pantu, ikviena bibliotēka ir reģistrējama Kultūras ministrijā Bibliotēku reģistrā. Bibliotēku reģistrācijai tiek aizpildīta veidlapa „Iesniegums bibliotēkas reģistrācijai"

Iesniegumam tiek pievienots bibliotēkas dibinātāja apstiprināts bibliotēkas darbības nolikums. Izglītības iestāžu bibliotēku reģistrācijai tiek aizpildīta veidlapa „Iesniegums izglītības iestādes bibliotēkas reģistrācijai"

Iesniegumam tiek pievienots bibliotēkas dibinātāja apstiprināts bibliotēkas darbības reglaments.

Dokumentus bibliotēkas reģistrācijai iesniedz Kultūras ministrijā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīga, LV-1364, vai elektroniski uz Kultūras ministrijas oficiālo e-adresi pasts@km.gov.lv

Kontaktpersona par iesniegumu bibliotēkas reģistrācijai

Linda Langenfelde, KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas eksperte. Tālr. 67330223