Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Pamatnostādnes

2.

Dokumenta nosaukums

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pamatnostādnēs noteiktais attieksies uz sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību valsts pārvaldībā. Pamatnostādņu pilnveidei ir svarīgs ikviena Latvijas iedzīvotāja viedoklis.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatnostādnes izstrādātas, lai apstiprinātu vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas politikas jomā laika periodam no 2021.gada līdz 2027.gadam. Pamatnostādnes ir politikas ietvars, kas nodrošina nacionālās identitātes, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas politikas pēctecību un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027.gadam (apstiprināts ar 2020.gada 2.jūlija Saeimas lēmumu) noteikto mērķu un uzdevumu ieviešanu atbilstoši 6.prioritātes „Atvērta, droša un tiesiska sabiedrība” uzstādījumiem, mērķiem un uzdevumiem. Spēcīga un iekļaujoša nacionālā identitāte veicina Latvijas sabiedrības drošumspēju un var iedvesmot cilvēkus radošumam, sadarbībai un pašiniciatīvām. Savstarpējās un politiskās uzticēšanās rādītāji, kā arī attieksme pret valsts institūcijām un darbībām kopumā liecina, ka izpratne par to, ka esam viena nācija un no mūsu attieksmes un rīcības ir atkarīgs kopējais labums jeb valsts attīstība un labklājība, nav iesakņojusies ikdienas praksēs. Pamatnostādnēs plānots veicināt nacionālās identitātes un piederības sajūtas nostiprināšanos, iekļaujošas līdzdalības un pilsonisko zināšanu līmeņa paaugstināšanos, stiprināt kvalitatīvu un drošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu, veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalību sabiedrībā, kā arī mazināt negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām. Pamatnostādņu rīcība plānota trīs virzienos – nacionālās identitātes stiprināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība un integrācija. Ņemot vērā to, ka sabiedrība attīstās, iedzīvotājiem savstarpēji mijiedarbojoties, kā arī to, ka labākie rezultāti tiek sasniegti, līdzdarbojoties praksē, visi trīs pamatnostādnēs definētie virzieni jāskata savstarpējā mijiedarbībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pamatnostādņu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 23.jūlija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pamatnostādņu projekts „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”

Pamatnostādņu projekta „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” 1.pielikums

Pamatnostādņu projekta „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” 2.pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties pamatnostādņu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Pamatnostādņu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 20.jūlijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Anita.Kleinberga@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Pamatnostādņu projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga (tālr. 67330309, e-pasts: Anita.Kleinberga@km.gov.lv).