Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta

„Arhitektūras likums” izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Arhitektūras likums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz arhitektūras pakalpojumu sniedzējiem – pašnodarbinātajām personām, individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, kā arī uz arhitektūras pakalpojumu saņēmējiem un sabiedrību kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesisko bāzi arhitektūras nozares pārvaldībai, arhitekta profesijas reglamentēšanai un kvalitatīvas arhitektoniski telpiskās vides veidošanai, tādejādi nodrošinot ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, adaptējot Latvijas likumdošanā Davosas deklarācijas principus par augstas kvalitātes būvkulturas (Baukultur) veidošanu. Likumprojekts stāsies spēkā 2021.gada 1.jūnijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 24.septembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Arhitektūras likums”

Likumprojekta „Arhitektūras likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 31.augustam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Dzintra.Purvina@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos Dzintra Purviņa (tālr. 67330249, e-pasts: Dzintra.Purvina@km.gov.lv).