Projekti un pasākumi

Eiropas Padomes kampaņa Dosta! (“Pietiek! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!”)

Kampaņas mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem un tiem, kuri nav romi, veicinot izpratni un aktīvu līdzdalību, kas salauztu aizspriedumu un stereotipu radītos šķēršļus. Kopš 2009.gada par kampaņas popularizēšanu Latvijas teritorijā ir atbildīga nevalstiskā organizācija „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, bet no 2017.gada kampaņas pasākumus organizē nevalstiskā organizācija „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”.

Latvijas romu platforma

Latvijas romu platformas  projekta uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Projektu īsteno Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” sadaļas „Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam” ietvaros.

Atbalsts romu nevalstiskajām organizācijām (NVO)

Lai veicinātu Latvijas romu integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmētu sadarbību starp romu kopienu (NVO) un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, kā arī atbalstītu romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu, regulāri tiek atbalstītas romu NVO iniciatīvas.

Romu NVO pārstāvji regulāri tiek informēti par aktualitātēm romu integrācijas jomā kā nacionālajā, tā arī ES līmenī, piemēram, par situācijas ziņojumiem un rekomendācijām, atklātajiem projektu konkursiem, labās prakses piemēriem, starptautiskā līmeņa pasākumiem u.c. Kā arī tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas NVO aktuālos jautājumos.

2016.gadā Kultūras ministrija NVO atbalsta programmas projektu konkursu ietvaros ir atbalstījusi 6 romu NVO integrācijas projektus visos Latvijas reģionos, kā arī 3 starpkultūru projektus, kurās romi ir viena no mērķgrupām.

Ir atbalstīta Romu vēstures un mākslas muzeja darbība, kā arī daļēji Starptautiskā Romu Kultūras festivāla organizēšana. Papildu informācija atrodama Romu kultūras centra mājaslapā.

Informācija par iepriekšējo gadu projektiem.