Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts tieši attiecas uz Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta (turpmāk – Sekretariāts) personālu. Likumprojekts netieši attiecas uz visu sabiedrību, jo Sekretariāts atrodas Rīgā, Latvijā, un iniciē dažādas ar kultūru un radošajām industrijām un starptautisko sadarbību saistītas aktivitātes.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā to, ka Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība tika izveidota 2010.gada 20.maijā Sanktpēterburgā, Krievijā, starp 11 valstīm un Eiropas Komisiju parakstot Saprašanās memorandu modalitāšu noteikšanai Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības dibināšanai, kas nosaka Kultūras partnerības mērķus, rīcības plānu, informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm, kā arī sadarbības formātu starp šīm pusēm, un saskaņā ar 2018.gada 28.maijā Rīgā, Latvijā parakstītā Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līguma par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi 1.3.punktu kā Sekretariāta atrašanās vieta ir noteikta Rīga, Latvija. Likumprojekts paredz abu pušu saistības, tiesības un pienākumus.

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības galvenie uzdevumi ir kalpot par fokusa punktu tīkliem, projektiem un citām kultūras aktivitātēm Eiropas Savienības Ziemeļu Dimensijas teritorijā, kā arī būt par mijiedarbības veicinātāju starp kultūras darbiniekiem un uzņēmējdarbības kopienu. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un labāk koordinēt Ziemeļu Dimensijas teritorijā realizētos starptautiskos projektus. Partnerības darbs ietver kā kultūras projektu koordinēšanu un izvērtēšanu, tā arī augsta līmeņa ekspertu sanāksmju organizēšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 14.maija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu”

Likumprojekta „Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Līguma projekts „Uzņēmējvalsts nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu” (latviešu valodā)

Līguma projekts „Host Country Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Secretariat of the Northern Dimension Partnership on Culture” (angļu valodā)

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts „Likumprojekts „Par Uzņēmējvalsts līgumu starp Latvija Republikas valdību un Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariātu””

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 5.maijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Zanda.Jaunskunga@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Zanda Jaunskunga (tālr. 67330216, e-pasts: Zanda.Jaunskunga@km.gov.lv).