Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika. Pilsoniskās sabiedrības attīstība.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz nevalstiskajām organizācijām, kas ir tiesīgas pieteikties konkursā, kurā tiks izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, kā arī uz Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Sabiedrības integrācijas fonda likuma 9.panta otro un piekto daļu un Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 34.§) „Noteikumu projekts „Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”” 2.punktu, lai Ministru kabinets apstiprinātu noteikumus par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Projekta regulējums paredz precizēt šobrīd Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.727 „Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē” noteikto tiesisko regulējumu un kārtību, kādā darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē tiek atlasītas nevalstiskās organizācijas, kā arī ietvert šobrīd Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumos Nr.664 „Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” noteikto tiesisko regulējumu. Lai nodrošinātu efektīvāku Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbību un kompetentu nevalstisko organizāciju pārstāvju dalību tajā, Projekts paredz pienākumu konkursa komisijai darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē atlasīt un izvērtēt ne tikai nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas ir līdzšinējā prakse, bet arī nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju un aizvietotāju kandidatūras, lai detalizēti izvērtētu katra kandidāta kompetenci Sabiedrības integrācijas fonda darbības jomās, motivāciju, darbības pieredzi biedrībā vai nodibinājumā, kā arī tādas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē nepieciešamas prasmes kā vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes.

Projekts stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. Vienlaikus ar Projekta spēkā stāšanos spēku zaudēs Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.727 „Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē” un Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumi Nr.664 „Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 19.novembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” 3.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 10.novembrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Kristine.Lipina@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Kristīne Lipiņa (tālr. 67330317, e-pasts: Kristine.Lipina@km.gov.lv).